Zápis do ZŠ pro školní rok 2024/2025

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2024–2025

TERMÍN                                               úterý 9. dubna  14.30 – 17.30h a středa 10. dubna 10.00 – 13.00 h

VĚK DÍTĚTE

6 let k 31. 8. 2024 – dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

5 let k 31. 8. 2024 – pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření – školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

ORGANIZACE ZÁPISU

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době výše určené
 • zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
 • zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (30 minut)
 • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy
 • u zápisu je výchovný poradce, jehož mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci, motivační část zápisu vedou paní učitelky

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

 • Pro školní rok 2024/2025 bude do prvního ročníku přijato maximálně 11 dětí.
 • V případě, že počet dětí přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den.
 • Losování proběhne mezi dětmi, které nemají trvalý pobyt v Žabni.
 • Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
 • Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následný den na webových stránkách školy a úřední desce školy.
 • O průběhu losování bude pořízen protokol.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

 • Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní zápisní list dítěte.
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rodný list dítěte.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
 • Pokud je dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte.
 • Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

 MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte.
 • Motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
 • Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.
 • Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o:

 • DESATERU PRO RODIČE – jako možnosti dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit,
 • ANGLICKÉM JAZYKU – o výuce Anglického jazyka od 1. ročníku, který je součástí školního vzdělávacího programu v rozsahu 1 hodiny týdně,
 • HEJNÉHO METODĚ – je uplatňována nejen ve výuce matematiky,
 • ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – o možnosti udělení odkladu školní docházky,
 • O SYSTÉMU SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

 • Na webových stránkách školy a na vchodových dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 • Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace, Žabeň 150 a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
 • Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky, nebo
 • v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 školského zákona).

b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky, nebo
 • v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 školského zákona).

c) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

d) Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:

 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa.

e) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

f) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna příslušného školního roku oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

g) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

h) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

ch) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

i) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.