Zápis MŠ 2024/2025

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, § 34 a), § 34 b) a § 35, školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a novely školského zákona č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a podle dalších platných právních předpisů.
 2. Ředitelka školy stanovuje kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zároveň jsou řádně přístupna a zveřejněna na místech obvyklých (webový portál školy, vstupní prostory MŠ). Jednotlivé žádosti o přijetí jsou ohodnoceny určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií na odevzdané žádosti o přijetí. Dle těchto kritérií se bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte. Jako dispoziční rezerva ředitelky školy se vyhrazuje jedno místo v MŠ (pouze jediná MŠ v obci).
 3. Kapacita mateřské školy je 41 dětí. Počet volných míst od 1. 9. 2024 je 11.
 4. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.
 5. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání děti od dvou let, do naplnění kapacity školy.
 6. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
 7. Letošní zápis bude probíhat jak formou osobního kontaktu, tak také korespondenční formou. Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách školy všechny potřebné formuláře včetně žádosti o přijetí a podrobné instrukce.
 8. Při přijetí do mateřské školy navrhne – domluví učitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole, dle adaptačního plánu zveřejněného na webových stránkách školy.
 9. Při přijímání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá průkaz totožnosti a rodný list dítěte a další potřebné dokumenty, které chce využít.

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře v žádosti o přijetí),
 • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře v žádosti o přijetí),
 • vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte pokud jsou indikovány,
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU,
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylu, osobami používající doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami používajícími dočasné ochrany (předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR).

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, které se týká dětí, jež ke dni 31. 8. 2024 dovrší 5 let (narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019). Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, v naší MŠ od 8:00 do 12:00 či jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy či vzděláváním v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky.

Podklady k zápisu:

a) žádost o přijetí dítěte do MŠ

b) rodný list dítěte (prostá kopie, sken, foto) / u cizinců pas dítěte

c) místo trvalého pobytu

d) doložení řádného očkování dítěte

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Jako doklad o očkování předloží zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře (ne kopii očkovacího průkazu).
 • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Způsob podání žádosti o přijetí

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů si zákonný zástupce vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné podklady (FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU):

Osobně za přítomnosti dítěte

 • 13. 5. a 14. 5. 2024 – od 15:30 do 17:00 h

Budeme se na Vás těšit v budově mateřské školy. Na děti budou čekat hračky a jednoduché úkoly a také se seznámí s novým prostředím. Celý kolektiv paní učitelek se vynasnaží, abyste si toto pozdní odpoledne ve školce užili.

Datová schránka

 • 13. 5.–14. 5. 2024
 • do předmětu zprávy napsat „Zápis do MŠ 2024/2025
 • poslat všechny vyplněné dokumenty
 • přiložit sken (foto) rodného listu dítěte
 • do datové schránky školy: uc9mjci

E-mail

 • 13. 5.–14. 5. 2024
 • poslat všechny vyplněné dokumenty opatřené elektronickým podpisem a sken (foto) rodného listu dítěte na e-mail: reditelka@skolazaben.cz 

Pošta

 • 13. 5.–14. 5. 2024
 • vyplnit všechny potřebné dokumenty
 • přiložit kopii rodného listu dítěte
 • poslat poštou na adresu školy:

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace, Žabeň 150, 739 25 Žabeň

Osobně

 • 13. 5.–14. 5. 2024
 • předat učitelkám v mateřské škole v zalepené obálce označené nápisem „Zápis do MŠ 2024/2025
 • v zalepené obálce označené nápisem „Zápis do MŠ 2024/2025“ vložit do schránky školy.

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace, Žabeň 150, 739 25 Žabeň rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: www.skolazaben.cz  a na vchodových dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři ředitelky školy. Rozhodnutí budou připravena od 10. 6. 2024.